Algemene voorwaarden voor levering van goederen in e-commerce

1. Algemeen

1) De volgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle leveringen en diensten door de gebruiker.

Alle productnamen zijn eigendom van de respectievelijke fabrikant. Productafbeeldingen zijn gedeeltelijk voorbeeldafbeeldingen en kunnen afwijken van de bestelde / geleverde producten.

2) De inkoopvoorwaarden van de koper zijn alleen van kracht indien deze speciaal zijn overeengekomen en schriftelijk zijn bevestigd door de gebruiker. Koopovereenkomsten komen pas tot stand na schriftelijke aanvaarding van de bestelling (orderbevestiging) of bij aanvaarding van de goederen door de klant, eventueel pas nadat de annulerings- / retourtermijn is verstreken. Een e-mail die niet is ondertekend is voldoende om aan het schriftelijke formulier te voldoen.

2. Levering en leveringsvoorbehoud

1) Goederen op voorraad worden doorgaans één dag na ontvangst van de bestelling geleverd. Indien er artikelen zijn besteld die niet op voorraad zijn, vindt levering op zijn vroegst één dag na voltooiing van de bestelling plaats. Meestal is dit 2 - 3 weken na ontvangst van de bestelling. Leveringen door de verkoper geschieden altijd onder de voorwaarde dat de verkoper van zijn kant volledig en tijdig wordt geleverd en niet verantwoordelijk is voor het niet beschikbaar zijn van het artikel.

2) Het claimen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de verkoper. Indien een bepaald artikel of vervangend artikel niet leverbaar is, heeft verkoper het recht levering te weigeren. De verkoper zal de koper onmiddellijk informeren over het ontbreken van beschikbaarheid.

3. Verzend- en verpakkingskosten

1) Für Porto und Verpackung werden pauschal Euro 5,95 € berechnet. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands sehen Sie bitte Zahlung & Versand .

2) Liegt der Bestellwert über Euro 150 € (Portofreigrenze) erfolgt die Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei Haus.

4. Prijzen

1) Alle prijzen die door de verkoper in zijn internetaanbod worden vermeld, zijn dealerprijzen in euro's en inclusief Niet de wettelijke omzetbelasting. Deze prijzen zijn alleen geldig voor bestellingen in het kader van e-commerce.

2) Es gelten stets die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.

5. Recht op retour

1) De verkoper verleent het wettelijke retourrecht binnen twee weken alleen voor juridische transacties die een consument sluit in de zin van het federale Duitse rechtssysteem, zonder dat de consument een reden voor de retourzending nodig heeft.

2) De periode van twee weken begint wanneer de levering is ontvangen; het wordt bewaard door de volledige, ongebruikte en onbeschadigde goederen naar de verkoper te sturen (bedrijf en adres volgens het koopcontract).

3) De koopovereenkomst komt dus pas definitief tot stand nadat de retourtermijn van twee weken na levering is verstreken.

4) Het retourrecht is niet van toepassing op artikelen die de verkoper niet op voorraad heeft en die op uitdrukkelijk verzoek van de klant door de verkoper zijn aangeschaft.

5) Indien de koper de goederen retourneert, worden de aankoopprijs en de gebruikelijke verzendkosten per post vergoed. Kosten voor andere vervoerswijzen worden niet vergoed.

6) Indien beschadigde of defecte artikelen worden geretourneerd, is de koper verplicht een schadevergoeding te betalen aan de verkoper. De koper draagt het transportrisico van de retourzending.

Weigering van acceptatie

Indien de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen zonder dat de koopovereenkomst vooraf is geannuleerd, is een administratiekost van EUR 25,00 verschuldigd als administratiekosten plus porto- en verpakkingskosten per zending. Deze kosten worden afzonderlijk aan de koper in rekening gebracht; de factuur is onmiddellijk opeisbaar zonder een betalingstermijn toe te kennen.

6. Eigendomsvoorbehoud

1) Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koopprijs volledig is betaald en alle vorderingen uit de zakelijke relatie zijn afgewikkeld (verlengd eigendomsvoorbehoud).

Een vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen (bijv. Door verkoop, verpanding, overdracht tot zekerheid, schenking, overdracht van gebruik) door de koper is niet toegestaan.

2) Indien de koper een niet-contractuele vervreemding van het koopobject heeft gedaan, komt de betaalde of te betalen koopprijs of andere door de koper ontvangen of te ontvangen diensten in de plaats van de goederen. De koper draagt nu al alle vorderingen die voortvloeien uit een mogelijke verkoop over aan de verkoper. De koper is niet bevoegd om deze vorderingen te innen. Als onderdeel van de opdracht moet de koper meewerken aan de bekendmaking van de opdracht aan de koper en ervoor zorgen dat de koper betaalt of presteert aan de verkoper. Met betrekking tot het uitgebreide eigendomsvoorbehoud (overdracht vooraf van de betreffende koopprijsaanvraag) is een overdracht aan derden, in het bijzonder aan een bank, in strijd met het contract en daarom niet ontvankelijk. De verkoper heeft te allen tijde het recht de verkoopdocumenten van de koper in te zien en zijn klanten op de hoogte te brengen van de opdracht.

3) In geval van inbeslagname van de goederen door de koper, moet de verkoper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht door toezending van een kopie van het executieprotocol en een beëdigde verklaring dat de in beslag genomen goederen de goederen zijn die door de verkoper zijn geleverd en onder eigendomsvoorbehoud vallen.

4) De handhaving van de rechten van de verkoper uit het eigendomsvoorbehoud ontslaat de koper niet van zijn contractuele verplichtingen. De waarde van de goederen op het moment van terugname wordt alleen verrekend met de bestaande vorderingen van de leverancier op de afnemer.

7. Betalingsvoorwaarden

1) Bestelde goederen worden geleverd via automatische incasso, vooruitbetaling of, in het geval van klanten met een klantnummer, op rekening.

2) Klanten buiten de Bondsrepubliek Duitsland kunnen alleen geleverd worden tegen vooruitbetaling.

3) Indien de koper ervoor kiest om op rekening te betalen, wordt geacht een betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de levering te zijn overeengekomen.
Bij betaling binnen 14 dagen, automatische incasso of vooruitbetaling geven wij 3 % korting.

4) Indien de koper in gebreke blijft, wordt voor elke aanmaning een vergoeding van EUR 3,00 en een vertragingsrente van 5 % (indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, 8 %) in rekening gebracht. de respectievelijke basisrentevoet aangekondigd door de Deutsche Bundesbank.

8. Garantie / technische informatie

1) De garantieperiode voor de door de verkoper verkochte artikelen is twee jaar. De garantieperiode begint op het moment van levering.

Indien de koper ondernemer, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk fonds is, bedraagt de garantietermijn één jaar.

2) Als het gekochte artikel een gebruikt artikel is, is de garantieperiode één jaar.

3) De koper is verplicht de verkoper binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van zichtbare gebreken. Na deze periode is het stellen van duidelijke gebreken uitgesloten.

4) Als de verkoper technische informatie verstrekt, is dit informatie van de fabrikant; deze informatie wordt zonder garantie verstrekt.

5) De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken die zijn ontstaan door het (verder) gebruik ervan (bijv. Montage of inbedrijfstelling van het koopobject of storingen veroorzaakt door montage / inbedrijfstelling of het verhelpen daarvan.

6) Aansprakelijkheid voor niet-nakoming van verplichtingen onder de Equipment and Product Safety Act is beperkt tot producten die na 1 mei 2004 op de markt zijn gebracht. Bovendien bestaan er alleen aanspraken op schadevergoeding voor schade veroorzaakt door opzettelijke of grove nalatigheid van verplichtingen. De aansprakelijkheid is - voor zover toegestaan - beperkt tot de waarde van het product.

9. Gegevensbescherming

1) De gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken, worden opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming en vertrouwelijk behandeld.

2) De verkoper behoudt zich echter het recht voor om gegevens over te dragen voor kredietcontroles. De koper heeft te allen tijde recht op herroeping.

10. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele relatie, inclusief eventuele garantieclaims, wordt overeengekomen als de maatschappelijke zetel van de verkoper.

11. Bevoegde rechtbank

Indien de koper een ondernemer of een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, wordt als bevoegde rechtbank de zetel van het filiaal van de verkoper overeengekomen.

12. Overige bepalingen

De ondoelmatigheid van individuele bepalingen van het onderliggende contract, inclusief de algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen.

Verklaringen van welke aard dan ook met betrekking tot de contractuele relatie tussen verkoper en koper moeten schriftelijk worden gedaan om effectief te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een schriftelijke vorm is met name vereist om de schriftelijke vormvereiste te annuleren.

De effectiviteit van mondelinge afspraken behoeft in ieder geval onmiddellijke schriftelijke bevestiging. Indien dit niet het geval is, wordt de mondelinge overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.

13. Informatie conform de Wet Koop op Afstand

Vanwege de bestaande wettelijke verplichting (Wet Koop op Afstand) om informatie te verstrekken aan verkopers, die alleen tot stand komt door het gebruik van communicatiemiddelen op afstand, wordt het volgende vermeld:

a) Identificatie van de aanbieder

Die op het internetadres www.4cats.de Het aanbod is van het bedrijf:

4cats Heimtierbedarf GmbH

Groothandel in dierbenodigdheden

Wallonischer Ring 40
52222 Stolberg

Bestelnummer: 0 24 02 - 9 74 35 21
Fax: 0 24 02 - 9 74 35 11
Buchhaltung: 0 24 02 – 9 74 35 18

E-mail: info@4cats.de
Internet: www.4cats.de

Beheren van partners
Marion Hamacher u. Markus Friederich

Registreer rechtbank: Aken - HRB 15721
Hoofdkantoor: Stolberg

Btw-nummer: DE 270532394

b) Totstandkoming van een contract

De koper ziet af van de ontvangst van een aanvaardingsverklaring (§ 151 lid 1 BGB). Na het verzenden van de bestelling door op de overeenkomstige knop te klikken ("Bestelling nu plaatsen" of gelijkwaardige bewoording), ontvangt de klant onmiddellijk een e-mail die de bestelling weergeeft. De bestelling van de klant wordt van kracht na ontvangst van deze bevestiging, maar niet later dan bij ontvangst van de levering.

c) Bezorgvoorbehoud

Indien een door de koper besteld artikel uitzonderlijk niet leverbaar is, of de leveringstermijn meer dan vier weken na bevestiging bedraagt, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de exacte leverdatum, anders kan de levering niet plaatsvinden.

d) Prijzen en bijkomende kosten

Alle genoemde prijzen zijn dealerprijzen in euro's en inclusief Niet die gesetzliche Umsatzsteuer. Es gelten stets die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Für Porto und Verpackung sehen Sie bitte Zahlung & Versand .

e) Recht op retour

De verkoper verleent enkel het wettelijke recht van teruggave van twee weken zonder opgaaf van redenen voor rechtshandelingen die door een natuurlijke persoon worden aangegaan voor doeleinden die niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. De termijn begint met de ontvangst van de levering en wordt bereikt door de goederen tijdig naar de verkoper (zetel van het filiaal) te sturen. Het koopcontract wordt pas van kracht nadat de periode van twee weken is verstreken.

Artikelen die de verkoper niet op voorraad heeft en die op speciaal verzoek van de klant zijn aangeschaft, zijn uitgesloten van het retourrecht.

Indien beschadigde of gebrekkige goederen worden geretourneerd, heeft de verkoper het recht om tegen de koper schadevergoeding te eisen.

De aankoopprijs van de geretourneerde goederen en de verzendkosten (volgens de tarieven van Deutsche Post AG) worden in ieder geval door de verkoper vergoed. De verkoper vergoedt geen kosten voor andere vervoerswijzen. Retourzendingen verzonden met vrachtverzameling worden niet geaccepteerd door de verkoper en zullen op kosten van de koper worden geretourneerd. Het is vooral belangrijk om ervoor te zorgen dat de zending voldoende gefrankeerd is.

f) Gegevensbescherming

De gegevens die nodig zijn om de bestelling te verwerken, worden opgeslagen in overeenstemming met de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en vertrouwelijk behandeld. De verkoper behoudt zich echter het recht voor om gegevens over te dragen aan andere bedrijven en kredietinstellingen met het oog op kredietcontrole.